ART TRENER UTDANNELSE

Vi ønsker å gi deltakere på utdannelsen virksomme verktøy de kan ta i bruk umiddelbart med høy faglig kvalitet. 

Utdannelsen gjør deltakerne i stand til å drive grupper og prosjekter rundt ART-programmet.

  • ART er et virkningsfullt evidensbasert undervisningsopplegg designet for å øke sosial kompetanse og redusere atferdsvansker hos, barn ungdom og voksne med svært gode forskningsresultater. Hovedfokuset er å øke den sosiale kompetansen til deltakerne. 
  • ART har de siste 15 årene blitt implementert og brukt i barnehager, skoler, tiltak og institusjoner i Skandinavia. UngdomsAlternativet har også implementert ART som metode i boliger for enslige mindreårige flyktninger.
  • Meld deg på nyhetsbrevet for å få oppdatering på nye ART trener utdannelser.
ART kurs for ungdom


  •  100% Trygt. Liker spam like lite som deg.

Om ART trener utdannelsen

Den positive effekten av kognitive multimodale programmer som Aggression Replacement Training (Goldstein, Glick & Gibbs, 1998) har gjennom flere studier både nasjonalt (Gundersen & Svartdal, 2005) og internasjonalt (Goldstein, Glick, Carthan & Blancero, 1994; Nugent & Burley, 1998; Nugent, Burley & Winimaki, 1999; Barnonski & Aos, 2004) dokumentert god effekt. Gjennom flere av disse studiene har Aggression Replacement Training (ART) programmet vist gode resultater i forhold til å redusere antisosial og aggressiv atferd for ungdommer akkurat som det ble designet til å gjøre.  

I tillegg er ART programmet også anbefalt for forebygging og behandling av atferdsproblemer i skole (Nordahl, Gravrok, Knudsmoen, Larsen og Rørnes, 2006) og på atferdsinstitusjoner (Andreassen, 2003). Utgangspunktet for å lykkes ved å drive ART grupper ovenfor aggressive, voldelige og antisosiale ungdommer er lovende.  

Basert på tidligere forskning (Andreassen, 2003; Andrews & Bonta, 1998) vet vi at selve implementeringen av programmet er viktig for å sikre resultater. For å være effektive og sikre behandlings integritet er det viktig å implementere programmet som det er ment i teori og design. Andreassen (2003) sier, på bakgrunn av forskningen til blant annet C. R. Hollin og F. Lösel, at for å sikre behandlingsintegritet må programmet være basert på en spesifikk teoretisk tilnærming.  

Aggression Replacement Training legger vekt på kognitiv atferdstilnærming og sosial læringsteori som strategi for å styrke sosial kompetanse og erstatte aggressiv atferd hos ungdom. Målet med ART er å øke deltakernes sosiale kompetanse gjennom systematisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og evne til moralsk resonnering.  

  • Sosial ferdighetstrening (handlingskomponent) omfatter spesifikk trening i veldefinerte sosiale ferdigheter, som å lytte til en annen, starte en samtale og mer kompliserte som å unngå bråk og håndtere gruppepress, totalt 50 forskjellige. Treningen består av demonstrasjoner, rollespill, utprøvinger og spesifikk generalisering i mindre grupper og skjer etter på forhånd definerte prosedyrer. Den ønskede ferdigheten presenteres og modelleres av trenerne, deltakerne drøfter nytteverdien, ferdigheten rollespilles av alle deltakerne og de får oppgaver som innebærer praktisering av ferdigheten i hverdagen. Deltakerne i rollespillene blir evaluert av resten av gruppen med vektlegging på det som var bra. Målet er at elevene skal øke sin sosiale kompetanse gjennom å trene på relevant sosial atferd.  
  • Sinnekontroll trening (følelseskomponent) - elevene trenes på å kjenne igjen sine sinnesignaler, øke selvkontroll og håndtere sinne mer rasjonelt gjennom bruk av øvelser og ulike teknikker. Elevene trener enten gjennom konstruerte konflikter som de rollespiller, eller reelle konfliktsituasjoner der de tidligere reagerte med sinne. Det legges stor vekt på positive tilbakemeldinger og at elevene skal beskyttes mot problemområder der de står i fare for å blottlegges for de andre. Målet er at eleven skal kunne redusere aggressiv atferd og bli utstyrt de med redskaper man trenger for selvkontroll når de blir aggressive.  
  • Moralsk resonerings trening (tanke- og verdikomponent) - er trening i å resonere på en avansert og verdimessig reflektert måte omkring etiske og moralske dilemmaer. Målet er å utvikle evnen til å se i andres perspektiv, takle situasjoner i eget liv i tråd med egne moralske og etiske verdier, samt utvikle elvenes evne til å ta modne avgjørelser i sosiale situasjoner.  


Målet er at deltakerne gjennom observasjon og deltakelse i øvelser lærer å utvikle empatiske evner, håndtere eget sinne og ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon og bygge positive nettverk.  

Både deltakelse i gruppa og de ulike øvelsene er basert på frivillighet. ART gjennomføres som et kurs over 30 timer over ca. 10 uker, tre timer pr. uke. En time til hver av komponentene. Treningene skjer i små grupper med 5-8 elever og med to trenere. Regler og konsekvenser for treningen blir tydelig definert. Det blir også fokusert på positiv tilbakemelding og forsterkning i treningene for å opprettholde motivasjon. ART programmet har en tydelig og fast struktur i gjennomføringen inkludert definering av tema, modellering, spørsmål om hvor og når ferdigheten kan brukes, rollespill, tilbakemeldinger og hjemmeoppgaver. Temaene for de tre områdene hentes fra reelle situasjoner i deltakernes hverdag. For at de trente ferdighetene skal generaliseres, dvs. overføres til virkelige livssituasjoner, bør det etableres støtte gjennom skole, familie og nettverk som oppmuntrer og forsterker nye handlingsmønstre. Det finnes mange måter å tilpasse ART til ulike grupper og situasjoner, både som individuelt og gruppe basert program.  

De trente ferdighetene generaliseres, dvs. overføres til virkelige livssituasjoner, ofte med støtte fra overføringstrenere, familie og nettverk som oppmuntrer og forsterker nye handlingsmønstre. Bruk av ferdighetene gir iART er et virkningsfullt evidensbasert undervisningsopplegg designet for å øke sosial kompetanse og redusere atferdsvansker hos, barn ungdom og voksne med svært gode forskningsresultater. Hovedfokuset er å øke den sosiale kompetansen til deltakerne. 

Fortell meg og jeg glemmer, vis meg og jeg husker, la meg gjøre det og jeg lærer  

Utdannelsen går over 8 intensive dager (fordelt på 2 eller 3 deler + en halv dag med oppfølgings og veiledning), hvor vi har stort fokus på å koble teori på praktisk utførelse ved hjelp av rikelig med praktiske eksempler og øvelser. Programmet er preget av dialog mellom deltakere og kursholdere gjennom diskusjon og utveksling av erfaringer. Utdannelsen gir den grunnleggende praktiske trening og teoretiske forståelse for å kunne drive egne ART-grupper, samt en overføring til hvordan du kan drive individuell trening.

Kriterier for kursbevis ART trenerutdannelse: • Tilstede på alle åtte utdanningsdagene. • Viser gode praktiske ferdigheter under kurset • Bestått teoriprøve siste dag • Bestått praktisk prøve siste dager  


Om UngdomsAlternativet

I samarbeid med metodens grunnleggere professor Arnold P. Goldstein og dr. Barry Glick fra USA, har UngdomsAlternativet i Sverige utviklet et utdanningsprogram for kommende ART trenere. Programmet er i dag et forbilde for ART utdanninger rundt om i verden. Vi har utviklet dette videre og tilpasset det til våre forhold i Norge.  

Siden 1997 har UngdomsAlternativet utdannet over 5000 ART trenere både i Sverige, Norge og internasjonalt. UngdomsAlternativet tilbyr en mulighet til å ta del i dette etablerte, anerkjente og effektive program som på en spennende og virkelighetsnær måte hjelper med å skaffe ny kunnskap og arbeidsverktøy. Under utdannelsen kombineres teori og praksis med fokus på væremåte, gruppelederskap og personlig utvikling.  

Om instruktøren Marius Eriksen er svært erfaren ART instruktør og kursholder. Han er utdannet lærer med videreutdanning i sosial kompetanse og kognitiv terapi, ledelse og coaching. Marius har jobbet med barn, ungdom og voksne i ulike livssituasjoner de siste 20 årene på skole, fritidsklubb, utekontakt, gjengprosjekt , barnevernsarbeid, enslig mindreårige flytninger, NAV-tiltak og gjennom coaching. Han har også i 13 år ledet UngdomsAlternativet, et privat barnevernstiltak og kursleverandør, som er en av to ledende kursleverandører av ART trener utdannelser i Norge. I tillegg brukes han som veileder på ulike steder som har implementert metodikken i løpet av disse årene . Marius har også vært med på å kurse, veilede og implementere ift ART og miljøterapi ved Flyktningtjenesten i Ålesund Kommune, hovedsakelig enslige mindreårige flyktninger.  

Noen samarbeidspartnere:

Firmaer som har brukt oss
Ski Kommune